Kategori:Bekendtgørelse

Fra Holstebro HTX Wiki
Skift til: navigering, søgning

Bedømmelsen tager selvfølgelig udgangspunkt i uddannelsens bekendtgørelse Bilag 26 Design og Produktion hvor det kun er dele der er taget ud, for at danne faget Computer- og El-Teknik. Bedømmelsen er beskrevet i Bilag 26 Stk. 4.3.

Bedømmelseskriterier

Ved karaktergivningen lægges vægt på følgende:

Generelt

 • evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt
 • inddragelse af relevant viden fra andre fag i uddannelsen
 • perspektivering til relevante emner inden for teknikfaget.

Rapportens form og indhold

 • bearbejdning af projektets problemstillinger
 • planlægning og vurdering af projektforløbet
 • dokumentations- og kommunikationsværdi, herunder overskuelighed, sammenhæng, kildehenvisninger og teknisk dokumentation
 • specificerede krav til produktet
 • en fagligt begrundet argumentation for de foretagne valg.

Produktet/procesforløbet

 • omhu og professionalisme ved fremstilling
 • kvalitet i forhold til de opstillede krav.

Mundtlig prøve

 • den mundtlige præsentation af projektet
 • redegørelse for de valgte løsninger
 • demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold
 • besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål.

Bedømmelsen er individuel, og der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation omfattende den skriftlige rapport, det praktisk udførte produkt/procesforløb og den mundtlige eksamination.

Uddybning

I vejledningen til teknikfaget kan man læse:

Det skal bemærkes, at punkterne ikke bør anvendes som udgangspunkt for en relativ vægtning med en sammentælling til den endelige karakter. Vægtningen af de enkelte aspekter beror på et kvalificeret skøn, hvor kvalitet og mangler åbent afvejes i forhold til hinanden og i forhold til helheden. Punkterne bør derfor nærmere bruges som stikord for at sikre, at karakteren udtrykker en helhedsbedømmelse.

Følgende 4 punkter er tungtvejende for bedømmelsen og bør behandles direkte ved selve eksaminationen:

 • Evne til at kombinere teori og praktisk arbejde i et projekt
 • Omhu og professionalisme ved fremstilling
 • Demonstration af ejerskab i forhold til projektets indhold
 • Besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål.

Bemærk, at den mundtlige prøve med udgangspunkt i projektet også kan indeholde en dialog om relevante emner inden for hele fagets område.

Da censor skal medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig bedømmelse og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, har censor en kontrollerende funktion i forhold til behandlingen af ovenstående punkter, hvilket betyder at censor bør formulerer uddybende spørgsmål der har til formål at danne et fyldestgørende bedømmelsesgrundlag.

Karakteren

Angivelsen af karaktererne er angivet i vejledningen til faget.

Karakter Beskrivelse Forklaring
12 Fremragende Den valgte problemstilling er bearbejdet og dokumenteret med kun uvæsentlige mangler og rapporten har en høj kommunikationsværdi. Projektforløbet er planlagt, gennemført og vurderet med stor selvstændighed, sikkerhed og overblik, og der er inddraget viden fra andre fag i uddannelsen. Der argumenteres velbegrundet for valgte løsninger og opstillede krav, og løsningens tekniske konsekvenser er fagligt vurderet med perspektivering til relevante emner inden for teknikfaget. Det praktisk udførte er baseret på teoretiske og praktiske overvejelser. Det er fremstillet med stor omhu under anvendelse af relevante arbejdsmetoder og lever op til de opstillede krav med kun uvæsentlige mangler. Eksaminanden præsenterer og vurderer projektet meget velstruktureret og kan svare på uddybende og supplerende spørgsmål med kun uvæsentlige mangler.
7 Godt Den valgte problemstilling er i rimelig grad bearbejdet og dokumenteret og rapporten har rimelig kommunikationsværdi. Projektforløbet er planlagt, gennemført og vurderet med en del mangler, og der er i rimelig grad inddraget viden fra andre fag i uddannelsen. Der redegøres for valgte løsninger og opstillede krav, og løsningens tekniske konsekvenser er i rimelig grad vurderet med nogen perspektivering til relevante emner inden for teknikfaget. Det praktisk udførte er i rimelig grad baseret på teoretiske og praktiske overvejelser. Det er fremstillet med en vis omhu under anvendelse af relevante arbejdsmetoder og lever i rimelig grad op til de opstillede krav. Eksaminanden præsenterer og vurderer projektet sammenhængende og kan i rimelig grad svare på uddybende og supplerende spørgsmål.
2 Tilstrækkeligt Den valgte problemstilling er beskrevet, rapporten har en vis struktur og ringe kommunikationsværdi. Projektforløbet er planlagt, gennemført og beskrevet, og der er i ringe grad inddraget viden fra andre fag i uddannelsen. Der redegøres i ringe grad for valgte løsninger og opstillede krav, og løsningens tekniske konsekvenser er i mindre grad vurdert med ringe perspektivering til relevante emner inden for teknikfaget. Det praktisk udførte er i ringe grad baseret på teoretiske og praktiske overvejelser. Det lever i mindre grad op til de opstillede krav. Eksaminanden præsenterer og vurderer projektet noget usammenhængende og kan i mindre grad svare på uddybende og supplerende spørgsmål.

Under-kategorier

Denne kategori indeholder for øjeblikket hverken sider eller medie-filer.